Beate Viehof

1.000,00 € Gespendet am: 28.01.2018

Günter Adrians Rechtsanwalt

500,00 € Gespendet am: 03.08.2017

Ulrich Tiefes

300,00 € Gespendet am: 31.07.2017

Familie Borchart

250,00 € Gespendet am: 08.02.2018

Kalla Krüger

250,00 € Gespendet am: 14.01.2018

Gabriele Visscher

250,00 € Gespendet am: 05.12.2017

Dieter und Annemarie Schmitten

200,00 € Gespendet am: 16.10.2017

Matthias Schüth

110,00 € Gespendet am: 31.08.2017

Jürgen Fragen

100,00 € Gespendet am: 30.12.2017

Heinz Mueller

100,00 € Gespendet am: 18.09.2017

Familie Zuther

100,00 € Gespendet am: 06.08.2017

Volker Scharlowsky

50,00 € Gespendet am: 31.12.2017

Wolfgang Gotzen

50,00 € Gespendet am: 10.08.2017

Stefan Adrians

50,00 € Gespendet am: 04.08.2017

Holger und Manuela Franken

30,00 € Gespendet am: 02.01.2018

Bernd Lierz

30,00 € Gespendet am: 31.07.2017

Barbara Feuerstake-Scharlowsky

25,00 € Gespendet am: 31.12.2017

Thomas Beckers

Gespendet am: 01.08.2017

Familie Wolf

25,00 € Gespendet am: 31.07.2017

Heinz und Marlene Esser

20,00 € Gespendet am: 18.02.2018

Rolf Koenen

20,00 € Gespendet am: 14.02.2018

Paul Hagemann

20,00 € Gespendet am: 21.12.2017

Simone und Günter Moll

15,00 € Gespendet am: 18.02.2018

Reinhold Steins

10,00 € Gespendet am: 08.02.2018

Florian Schmitz

10,00 € Gespendet am: 14.02.2018

Reinhold Steins

10,00 € Gespendet am: 14.02.2018